Lopšelyjedarželyje vaikai maitinami 3 kartus (savaitinėje grupėje 4 kartus) per dieną  (pusryčiai, pietūs, pavakariai).  Pusryčius skirtingo amžiaus grupių vaikai valgo nuo 8.30 iki 9.00 val.,  pietus – nuo 11.30  iki 12.30 val., pavakarius  nuo 15.30 iki 16.00 val.

MOKESTIS UŽ MAITINIMĄ

 Vaiko dienos maitinimo kaina nustatyta 2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto Savivaldybės tarybos sprendimų Nr. 1-2070

 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

  lopšelio grupėse – 1,81 Eur;

  darželio grupėse – 2,07 Eur;

  priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,07 Eur.

 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 14 ir 24 valandas:

 √  lopšelio grupėse – 2,07 Eur;

  darželio grupėse – 2,32 Eur;

  priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,32 Eur.

Nustatytas  0,72 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0,29 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną  mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas).

MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS 

 Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:

 •             vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;
 •             vaikas auga mokinių šeimoje, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, arba studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) yra aukštosios mokyklos nuosekliųjų studijų formos studentas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
 • vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;
 • vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;
 •              vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

 •             šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;
 •  vaikas nelanko įstaigos dėl:
 •              tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 214 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį,  auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų;
 •  ligos pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į įstaigą;
 •  tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;
 •             prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 •  tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas nedarbo dienų skaičius;
 • mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje) pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos;
 • vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėn.);
 •             nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas;
 •             oro temperatūros, jei ji yra žemesnė kaip minus 20o C;
 •             įstaigos (grupės) uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui, kilus epidemijai.

PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 • Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, ir pakartotinai teikiami kiekvienų metų rugsėjo pirmą darbo dieną, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis.
 • Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą,  nuo kito mėnesio 1 dienos. Apie trūkstamus dokumentus ir jų pateikimo terminą įstaigos vadovas tėvus (globėjus) raštu informuoja per 3 darbo dienas.Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas.
 • Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys mėnesiai. Dėl objektyvių priežasčių laiku nepateikus pažymos mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio.
 • Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu, su kuriuo kitą dieną supažindinamas apskaitą tvarkantis asmuo ar įstaiga, jei apskaita perduota tvarkyti kitai įstaigai. Įstaigos vadovas tėvus (globėjus) apie pritaikytą lengvatą raštu informuoja per 3 darbo dienas.
 • Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, tėvai (globėjai) įspėjami raštu ir įpareigojami perskaičiuotus mokesčius sumokėti per vieną mėnesį.
 • Netekus teisės į lengvatą, apie tai tėvai (globėjai) per 3 darbo dienas raštu praneša įstaigos direktoriui.
 • Tėvai (globėjai) gali gauti tik vieną lengvatą, iki yra teisė ją gauti.