Darželio taryba yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, sudaryta iš pedagogų, tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės atstovų svarbiausiems veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Darželio tarybą sudaro 9 nariai, renkami trejiems metams. 4 nariai atstovauja tėvams (globėjams), 4 nariai – pedagogams ir vienas narys – vietos bendruomenei. Lopšelio-darželio tarybos sudėtį tvirtina lopšelio-darželio direktorius. Į lopšelio-darželio tarybos posėdžius be balso teisės gali būti kviečiami kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų atstovai, darželio direktorius, pedagogai, vaikų tėvai (globėjai) ir kiti asmenys.

Eiliniai Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai šaukiami 3 kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Lopšelio-darželio tarybos posėdis.

Lopšelio-darželio taryba veiklą organizuoja pagal savo patvirtintus nuostatus.

Lopšelio-darželio tarybos kompetencija:

  • teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • pasirenka lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo sritis, veiklos kokybės įsivertinimo atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
  • pritaria Lopšelio-darželio strateginiam planui, Lopšelio-darželio metiniam veiklos planui, Lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopšelio-darželio direktoriaus;
  • teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
  • svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
  • kiekvienais metais svarsto ir vertina lopšelio-darželio vadovo metinę veiklos ataskaitą. Ataskaitą įvertinusi nepatenkinamai, kreipiasi į merą prašydama įvertinti direktoriaus darbą;
  • ir kt. (plačiau kompetencijos ir pareigos nurodomos Įstaigos nuostatuose ir Darželio tarybos nuostatuose).