Aktualūs įstatymai tėvams:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105/asr

NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJOS PATVIRTINIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105/asr

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848

SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO (2022-07-01 redakcija)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6ccc6d01b8b11eaa4a5fa76770768ee/asr

SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (2020-01-01 redakcija)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2f8ac3100a2c11e5b0d3e1beb7dd5516/asr

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ (2020-05-01 redakcija)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371081/asr

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

https://sodas.ugdome.lt/viesieji-puslapiai/7402

Aktualūs įstatymai darbuotojams:

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (2022-01-01 – 2022-12-31)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A756D83A99B/asr


LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMAS (2022-01-01 – 2022-08-31)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab/asr