Svarbūs priimti įstatymai: 

  • Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

DĖL VAIKO PRIĖMIMO TEISĖS AKTAS 2020 m.

  • Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo

MOKESČIO TVARKA DARŽELIŲ 2020 m.

  • Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.:

Apraso+isakymas_adoc

  • Maisto higiena : 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.68AF35CB36BB/ADLOOiYBZe

  •  Bendrieji sveikatos reikalavimai įstaigai, vykdančiai ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. V-1183 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“. Teisės aktas įsigaliojo 2018-11-03 (TAR 2018-11-02, Nr. 2018-17650). Pakeistą teisės aktą rasite – http://sam.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-1/hnormos.

  • Ikimokyklinis ugdymas:

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas

  • Priešmokyklinis ugdymas:

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas

http://www.smm.lt/web/lt/tevams/priesmokyklinis-ugdymas/amzius-nuo-kurio-vaikui-pradedamas-teikti-priesmokyklinis-ugdymas