Vadovaudamiesi  patvirtintų  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d įsakymu Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ 41 punktu, skelbiame  direktoriaus veiklos užduotis kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais.

Direktoriaus užduotys 2017

2018 m. veiklos ataskaita