Vadovaudamiesi  patvirtintų  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d įsakymu Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ 8 punktu, skelbiame  direktoriaus veiklos užduotis kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais.

Direktoriaus užduotys

2018 m. veiklos ataskaita