VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 2017/2018 metai

VGK tikslas:

  • Organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą, prevencinį darbą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui(si) aplinką.

Uždaviniai:

  • Vykdyti tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo, patyčių, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
  • Formuoti vaikų sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius įtraukiant į projektinę veiklą.
  • Teikti kvalifikuotą logopedo pagalbą vaikams, konsultacijas pedagogams ir tėvams.
  • Vykdyti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko gerovės klausimais ir vaiko teisių apsaugą.
  • Vykdyti krizių valdymą įstaigoje.

 

  • Vilniaus l/d  „Kūlverstukas“ patyčių  prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

patyciu_prevencijos_tvarkos_aprasas

 

  • Vilniaus l/d „Kūlverstukas“ vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

vaiko_geroves-komisijos-tvarkos-aprasas.