Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos teikimą, prevencinį darbą, kurią saugią ir palankią vaiko ugdymui(si) aplinką.

Komisijos uždaviniai:

  • Vykdyti tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo, patyčių, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
  • Formuoti vaikų sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius įtraukiant į projektinę veiklą.
  • Teikti kvalifikuotą logopedo pagalbą vaikams, konsultacijas pedagogams ir tėvams.
  • Vykdyti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko gerovės klausimais ir vaiko teisių apsaugą.
  • Vykdyti krizių valdymą įstaigoje.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas nuolatos konsultuojasi su įstaigos kuratore iš Pedagoginės psichologinės tarnybos, vykdo aktyvų bendradarbiavimą.

Komisija savo veikla organizuoja patvirtintais komisijos nuostatais