Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ vykdo  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Ikimokyklinio ugdymo grupėse veikla  organizuojama vadovaujantis įstaigos parengta ikimokyklinio  ugdymo programa.

Ikimokyklinio ugdymo programa 2017

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 2 iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros – taip pat ir etninės – socialinius, pažintinius poreikius. Ugdymo procesas orientuotas į vaiką, jo poreikius. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi ir saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaiko vystymąsi.

Ikimokyklinis ugdymas yra skirstomas į ankstyvąjį amžių nuo 2 m. iki 3 m. ir ikimokyklinį amžių nuo 3 m. iki 6 m. Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo auklėtojos.

Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.

Ugdymo turinys įgyvendinamas visu vaiko buvimo grupėje metu: bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant pedagogų organizuotoje ugdomojoje veikloje, jam valgant, ruošiantis ilsėtis, einant į lauką.

Ugdymo turinys ikimokykliniame amžiuje modeliuojamas pagal kompetencijas: sveikatos stiprinimo kompetencija, socialinė kompetencija, komunikavimo kompetencija, pažinimo kompetencija ir meninė kompetencija.

  • Priešmokyklinio ugdymo organizavimas.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Jei tėvai pageidauja ir yra pedagoginės-psichologinės tarnybos rekomendacijos, priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Ugdymo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 30 d.

Priešmokyklinės grupės vaikų ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas į atskirus dalykus ir vyksta integruotai. Priešmokyklinio ugdymo veikla organizuojama vadovaujantis  „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa“.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (LR Švietimo ir Mokslo ministerija)

Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas kasmet rengia ilgalaikį ugdomosios veiklos mokslo metų planą, atsižvelgdamas į sukomplektuotos grupės vaikų savitumą, individualius poreikius ir gebėjimus.

  • MISIJA 

  – Padėti šeimai kvalifikuotai ugdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikus, bendromis jėgomis kuriant abipusiai priimtiną šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimo modelį, kuris skatintų vaikus prasmingai gyventi; suteikti vaikams dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros taip pat ir estetinius pagrindus, padėti jiems pasirengti mokyklai pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

  • VIZIJA

– Vaikas – pagrindinė mūsų lopšelio-darželio vertybė.

– Suteikianti vaikams bei jų šeimoms žinias apie visuomenę, kurioje vaikas gyvena bei pasaulį, kuris jį supa.

– Kiekvieno pedagogo kokybiškai vykdoma veikla

– Vaiko gyvenimo visuomenėje kokybės užtikrinimas.

  • FILOSOFIJA

–  „Dvasia auga laisvėje, vergovėje – menkėja. Ji išsitiesia giriant ir ugdant pasitikėjimą pačiu savimi.“ (Seneca, Liucius Annaeus),  kurios esmė – vaiko visapusiškas bei demokratiškas ugdymas, kuriuo siekiama išugdyti pilnavertį, turintį žodžio bei saviraiškos laisvę, visuomenės narį.