• Darželio Taryba – aukščiausia savivaldos institucija. Taryba telkia lopšelio-darželio mokytojus, tėvus (globėjus), vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus.
  • Pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija. Tarybą sudaro 9 nariai, jais gali tapti Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Lopšelio-darželio pedagogų tarybos sudėtį tvirtina Lopšelio-darželio direktorius.
  • Darželio Vaiko gerovės komisija – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
  • Tėvų komitetaidarželyje veikia grupių tėvų komitetai. Jie renkami kiekvienais metais mokslo metų pradžioje grupių tėvų susirinkime. Tėvų komitetai padeda spręsti vaikų grupės veiklos, ugdymo, auklėjimo bei organizacinius klausimus.
  • Darbo taryba- darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.
  • Viešųjų pirkimų komisija- direktoriaus įsakymu, sudaryta komisija, kuri komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka perkančiosios organizacijos vykdomus pirkimus.