Lopšelio-darželio pedagogų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Lopšelio-darželio pedagogų tarybą sudaro 9 nariai, renkami penkeriems metams. Lopšelio-darželio pedagogų tarybos nariais gali tapti Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Lopšelio-darželio pedagogų tarybos sudėtį tvirtina Lopšelio-darželio direktorius.

Eiliniai Lopšelio-darželio pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami 4 kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Lopšelio-darželio pedagogų tarybos posėdis.

Lopšelio-darželio pedagogų taryba veiklą organizuoja pagal savo patvirtintus nuostatus ir Įstaigos nuostatus.