Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/asr

Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

Kur pranešti sužinojus apie korupciją? https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425

Lopšelio-darželio “Kūlverstukas” tvarkos aprašas